Радіобіологічне товариство України

Національна Академія наук України

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України

ОП ЧАЭС

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

Конференції з міжнародною участю на тему

“ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ РАДІОБІОЛОГІЇ.

РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ОБ‘ЄКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ”

 

 

27 вересня -1 жовтня 2004 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ, м. Чорнобиль

 

 

 

 

 

27 вересня 2004 р.

 

Заїзд участників

 

Поселення в готель, Реєстрація участників у готелі УААН

 

28 вересня 2004 г. м. Київ

800-900

Реєстрація.

900-930

Відкриття конференції. Головуючі: Д.М. Гродзинський, І.М. Гудков

 

Сесія пленарних (замовлених) доповідей “Парадигми сучасної радіобіології”

930-1000

Д.М. Гродзинський Поліморфізм радіаційного гормезису. (м. Київ)

1000-1020

О.П.Кравець. Дуалізм радіобіологічних реакцій – специфічність і неспецифічність (м. Київ).

1020-1040

Н.М. Рашидов Мишенні і немішенні радіобіологічні реакції – їх пороговість і безпороговість . (м. Київ).

1040-1100

Я.І. Серкіз. Дія малих доз іонізуючих випромінювань. (м. Київ).

1120- 1140

Перерва. “Кава –брейк”

1140-1200

І.М. Гудков.Стратегія пострадіаційного відновлення – репарація, репопуляція, регенерація. (м. Київ).

1200-1220

О.М. Михєєв. Онтогенетична і генетична радіоадаптація. (м. Київ)

1220-1240

О.П. Дмитриев А.П. Малые дозы и иммунитет (м. Київ).

1240-1300

В.М. Войціцький. Відносна біологічна ефективність при зовнішньому і внутрішньому опроміненні (м. Київ).

1300-1400

Перерва. Обід.

 

Головуючі: Д.М. Гродзинський, В.М. Войціцький

1400-1420

Т.Т. Глазко Ионизирующее излучение: індуктор или модифікатор мутационных спектров. (г.Киев).

1420-1440

Б.В. Сорочинський. Вплив хронічного опромінення на процеси дивергенції геному серед рослинних популяцій в зоні відчуження ЧАЕС. (м. Київ).

1440-1500

Э.А Демина. Радиочувствительность хромосом лимфоцитов человека и митотический цикл.

1500-1520

В.Г. Цицугина. Генотоксические эффекты в популяциях гидробионтов в районах с повышенным естественным радиационным фоном. (г.Севастополь).

1520-1540

А.Г. Кудяшева Особенности хронического действия малых доз ионизирующей радиации в популяциях мелких грызунов. (г. Сыктывкар, Россия).

1540 -1600

Д.Б. Рахметов. Особливості інтродукції в умовах радіаційного забруднення. (м. Київ).

1600

Виїзд учасників у м. Чорнобиль.

1930- 2000

Прибуття учасників у м. Чорнобиль. Вечеря

Круглий стіл.

2000–2100

Розселення в готелі м. Чорнобиля, Реєстрація прибулих

   
 

29 вересня 2004 р., г. Чорнобиль

800- 830

Сніданок –“Енергетик”

900-1000

Відкриття Чорнобильскої частини конференції –

Головуючий : Ключников О.О.

 

Сесія пленарних (замовленних) доповідей на тему “Стан радіаційного захисту персоналу на АЕС України”

1000-1030

Завдання ІПБ АЕС по організації науково обгрунтованого захисту персоналу від іонізуючих випромінювань і інших виробничих шкідливостей (ІПБ АЕС, Ключников О.О.)

1030-1100

А.И. Газиев Митохондриальная ДНК как пострадиационный маркер генотоксического воздействия.

1100-1130

Сучасний стан радіаційного захисту персоналу об‘єкту “Укриття”, проблеми, шляхи вирішення (ЧАЕС, ГУП)

1130-1200

Перерва. “Кава –брейк”

1200-1400

Екскурсія на оглядовий майданчик об‘єкту “Укриття”

1400-1500

Обід – “Енергетик”

 

Продовження роботи сесії пленарних (замовлених) доповідей на тему “Стан радіаційного захисту персонала на АЕС України”

1500-1515

Медичні аспекти програми радіаційного захисту персоналу АЕС, проблеми, шляхи вирішення (МЗ України, УНЦРМ- ІРЗ)

1515-1530

Доповідь від АЯР

1530-1545

О.Л. Зарубин. Нестабильность распределения 137Cs в воде и биотических компонентах водоема-охладителя ЧАЭС.

1545-1600

Н.С. Кузьмина Изучение геномной нестабильности у детей, проживающих на территориях с радиоактивными загрязнениями

1600-1615

Г.А. Долинський Динаміка трансмембранного струму відновлювальних еквівалентів як біодозиметрична характеристика опроміненого організму.

1615-1630

Н.М. Кургалюк Оксид азоту у корекції кисень-залежних процесів за іонізуючого опромінення щурів у малих дозах.

1630-1645

Е.Г. Губицкая. Уровни хромосомной нестабильности у жителей семипалатинской области.

1645-1700

Л.І. Симонова. Вплив малих доз гамма-опромінення на ренін-ангіотензивну систему щурів.

1700-1715

Л.С. Старикович Стан антиоксидантної системи ліквідаторів аварії на ЧАЕС з патологіями щитоподібної залози та іншими захворюваннями.

1715-1745

Є.В. Тукаленко Модифікація антиоксидантами впливу низько інтенсивного іонізуючого опромінення на вищу нервову діяльність щурів.

1745-1800

І.П. Москаленко Особливості пострадіаційної депресії лейкопоезу щурів після стрес орного тестування

1800 - 1815

Н.А. Никифорова Добові ритми активно-проліферуючих тканин і радіочутливість

1815-1830

О.П. Лукашова. Дослідження ультраструктури епідермісу шкіри хворих на рак грудної залози після локального фракційного опромінення пухлини

1830-1845

А.П. Мотуляк. Підсумки результатів досліджень реакції стромальних клітин периферійних органів імунної системи в постнатальному онтогенезі після дії малих доз гамма-опромінення

1845-1900

Н.А. Мазник Выявление признакою отдаленной генетической нестабильности в ходе динамического изучения цитогенетических эффектов у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

 

Усні, стендові , групові доповіді за тематикою

1930 - 2000

Вечеря. Круглий стіл

 

30 вересня 2004 г., м. Чорнобиль

 

Головуючий О.О Ключников.

800-830

Сніданок- “Енергетик”

 

Сесія доповідей на тему “Структура радіаційного фактору сучасного об‘єкту “Укриття” Голова

 

Іонізуючі випромінювання об‘єкту “Укриття”, види, носії, локалізація, кільість і прогноз еволюції (ОУ, ІПБ АЕС)

1010-1025

Технологічні ризики зміни стану ОУ (ІПБ АЕС - ВПКР), проект “Арка”, дозозатрати

1025-1040

Виявлення прихованих джерел γ-випромінювань ОУ (ІПБ АЕС - ВПКР)

1040-1100

Виявлення, визначення розмірів і концентрацій високодисперсних радіоактивних аерозолів в ОУ (ІПБ АЕС - ВРТМ)

1100-1120

Дистанційні апарати для розвідки скупчень і збору високоактивних радіоаційних відходів (ВЯРБ)

1120-1135

Фізико-хімічні і інші аспекти пилоутворення із радіоактивних матеріалів в ОУ (ІПБ АЕС - ВРТМ, ОМВ)

1135-1155

Стан біоти в ОУ і її роль в переміщенні радіонуклідів (ВЯРБ, Інститут мікробіології НАН У)

1155-1215

Перерва. “Кава –брейк”

1215-1235

Сесія доповідей на тему “Медико-біологічні аспекти радіаційоного захисту персоналу АЕС” Головуючі: О.Ф.Сенюк и О.А.Ракша-Слюсарева

1235-1250

Прогнози поступлення і накопичення трансуранових елементів в органах і тканинах хронічно опромінюваних осіб (Екоцентр, Бондаренко), медичні ризики (УНЦРМ, ЧАЕС)

1250-1310

Особливості радіаційного захисту в ОУ, стан засобів захисту, проблеми і перспективи їх вирішення (ОУ)

1310-1325

Перспективи комплексного використання медичних і технічних засобів радіаційного захисту (ІПБ АЕС)

1325-1340

Особливості адаптаційних реакцій персоналу зони відчуження до хронічного опромінення (ОУ, ІПБ АЕС, санчастина №16 м. Чорнобиль)

1340-1400

Науково-практичні засади для організації протипроменевого захисту персоналу ОУ і зони відчуження від внутрішнього і зовнішнього опромінення (ІПБ АЕС, Беларуский государственный университет, Институт физической химии РАН)

1400-1500

Перерва. Обід. “Енергетик”

 

Робота секції “Пострадіаційні ефекти у діапазоні малих доз на різних рівнях організації живої матерії” Головуючі: А. І. Газиев и В.І Глазко

1500-1515

Л.А. Климкина. Изучение γ-излучения с низкой мощностью дозы на структурные свойства мембран лимфоцитов крови крыс. (г. Киев).

1515 -1530

О.Д. Коломиєць, Реверсія трихомогенезу у потомків Arabidopsis thaliana (Glabrous) при хронічному та гострому гамма-опроміненні.

1530-1545

М.Е. Гогебашвили К вопросу о действии радиации на реализацию морфогенетического потенциала растительных тканей.(Грузія).

1545-1600

Н.Б. Ахматуллина. γ-индуцированные белки, в плазме крови человека при адаптивном ответе (г.Алмати, Казахстан).

1600-1615

Н.С.Кузьмина. Изучение геномной нестабильности у детей, проживаючих на территориях с радиоактивными загрязнениями.

1615-1630

В.И. Глазко. “Новизна” доз ионизирующего излучения как фактор микроэволюционных изменений. (г. Киев).

1630-1645

Г.Е. Лазаренко Вклад естественного радионуклида полония-210 в формирование дозы облучения черноморских гидробионтов. (г.Севастополь).

В.Н. Позолотина, Феногенетическая характеристика ценопопуляций из зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа (г.Екатеринбург)

1645-1700

О.О.Талан Цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові дітей, які постраждали на забрудненій радіонуклідами території

1700-1715

О.А. Ракша-Слюсарева. Новий вітчизняний препарат яктон – перспективний засіб корекції імунітету у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС із екокризових регіонів. (м. Донецьк).

1715-1730

Д.І. Гудков Гидробионты зоны отчуждения Чернобыльской АЭС: мощность поглощенной дозы и частота хромосомных аберраций

1730-1745

А.С.Абдуллаев. Масло грецького ореха – иммуностимулирующее и противолучевое средство от действия различных стрессовых факторов техногенного-природного происхождения. (г.Баку, Азербайджан)

1745-1800

Г.П. Жураховская. Отдаленные эффекты комбинированных воздействий на процессы клеточного восстановления.

1800-1810

Перерва. “Кава–брейк”

1810-1900

Дискусія. Круглий стіл. Прийняття рішень Чорнобильської частини конференції

1900

Вечеря (фуршет)

 

1 жовтня 2004 р

800-830

Сніданок – “Енергетик”

830

Від‘їзд учасників конференції у Київ ІКБГІ НАНУ

1100 -1230

Стендові доповіді:

Ю.Е. Синяк, Радиопротекторные свойства воды с изотопным составом; Л.І.Кіптенко Репаративний онтогенез трубчастих кісток в умовах екологічних чинників Сумщини;

Л.В. Васько Вплив місцевого опромінення задньої кінцівки щура на стан структур контр латерального неопроміненого сідничного нерва за різних експериментальних умов;

С.Р. Худавердиева Изучение єффектов облучения маліми дозами гамма-радиации на растениях;

Є.М. Мамотюк Влияние пищевого рациона с добавкой ионов цинка на радиочувствительность мишей в весен ний и осенний сезоны,

Н.А. Никифорова Добові ритми активно-проліферуючих тканин і радіочутливість;

О.І. Дєльцова Вплив малих доз радіації на морфо-функціональний стан щитовидної залози в умовах ендемічної зони Прикарпаття;

Н.Є.Узленкова Вплив загального рентгенівського випромінювання та координаційних сполук металів на случнотканинний матрикс органів щурів; О.А.Міхновський Структурно-функціональний стан карциноми Герена після сумісної дії кріо- та радіаційного факторів в експерименті; О.П.Лукашова Порівняльне дослідження структурно-функціонального стану тропоцитів гіпофізу після рентгенівського опромінення у низький та летальних дозах;

Т.И. Баева Изучение радиоадаптивного ответа (РАО) в святи с проблемой старения семян;

И. Азизов Действие комплексов железа на выход хромосомних аберраций в облученных семенах пшеницы;

А.М. Нікітенко Перспективні заходи щодо оптимізації гомеостазу тварин в зонах радіонуклідного забруднення;

В.В.Малина Заходи щодо зниження забрудненості радіонуклідами продуктів тваринного походження;

Т.М.Мельник Использование вызванных зрительных потенциалов головного мозга в диапазоне ранних форм цереваскулярной патологи у ликвидаторов аварии на ЧАЭС,

О.А. Ракша-Слюсарева Корегування імунологічного стану ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС за допомогою мінеральної води „Нафтуся збручанська”;

Т.П. Ткаченко Компенсаторні можливості препаратів Тимура в умовах радіонуклідного забруднення території.

Л.Г.Петрина Вміст церулоплазмину в крові за різних режимів опромінення тварин;

А.Н. Михєєв Радиобиологические принципы;

О.Д. Коломієць Відділені генетичні ефекти гострого та хронічного γ-опромінення;

Н.К.Куцоконь Distribution of chromosome aberrations number in plant cells after gamma-irradiation,

Н.В.Тордия Низкоинтенсивное электромагнитное излучение в диапазоне сверхвысоких частот как фактор модификации растительных клеток;

О.Л. Зарубин Сравнительные характеристики динамики содержания 137Сs в мышцах, позвоничнике , чешу, плавниках и жабрах рыб водойма-охладителя ЧАЭС;

A.A.Konopleva Definition of coparative radiobiological effectiveness of chronik influence in 10-km zone of chernobil NPP on tobacco plants;

В.Б. Ковальов Ефективність норм мінеральних добрив і біостимуляторів у зменшенні забрудненя конопель радіоцезієм;

В.П.Фещенко Хімічна меліорація грунтів;

В.П.Фещенко; Радіобіологічний моніторинг луків і пасовищ; О.В.Ермакова Состояние эндокринной системы полевок в условиях радионуклидного загрязнения территории;

Л.І.Григорьева Накопичення 137Сs водними компонентами р. Південний Буг;

Ю.А.Томілін Дозове навантаження на населення;

А.Липська Проблеми канцерогенезу у ссавців, індукованого малими дозами іонізуючої радіації;

О.О.Кисиль Основні критерії визначення біологічної ефективності зовнішнього та внутрішнього опромінення;

С.В. Хижняк Апікальна мембрана ентероцитів тонкої кишки як тест-система визначення особливостей одноразової та хронічної дії іонізуючої радіації;

О.О. Данильченко Участь систем репарації ДНК у формуванні РАВ у рослин;

Г.Кріпка Симбіотичні взаємодії як фактор пострадіаційного відновлення для рослин;

І.В.Чеканова Обґрунтування критеріїв оцінки радіаційної безпеки у військах. ,

1230-1300__Круглий стіл. Головуючі: Гродзинський Д.М., Ключников О.О.

1330-1400

Прийняття спільного рішення

Закриття конференції