Проект

СТАТУТ
РАДІОБІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ

1.Загальні положення

1.1. Радіобіологічне товариство України (далі: "Товариство") є незалежною науково-просвітньою організацією, що на добровільних засадах об’єднує вчених, науково-технічних працівників, спеціалістів, викладачів і студентів, котрі працюють або спеціалізуються в галузі радіаційної біології, радіаційної екології або суміжних напрямках науки, техніки й виробництва, а також зацікавлені трудові колективи організацій, підприємств та установ.

1.2. Товариство діє на основі даного Статуту, керуючись постановами і розпорядженнями з’їзду.

2. Цілі й завдання

2.1. Основними цілями і завданнями Товариства є :

2.2. Відповідно до своїх цілей і завдань Товариство:

2.3. Для вирішення своїх завдань Товариство використовує всі можливості в рамках дійсного законодавства України, взаємодіє з питань, що становлять взаємний інтерес із будь-якими державними і недержавними органами й організаціями, у т. ч. іноземними.

3. Члени Товариства, їх права й обов'язки

3.1. Товариство складається із дійсних членів, почесних членів і колективних членів.

3.2. Почесними членами Товариства можуть бути обрані вчені, що відомі своїми видатними роботами в галузі радіобіології. Почесні члени Товариства обираються на з'їздах відкритим голосуванням простою більшістю голосів, або на засіданнях Правління Товариства при одержанні не менше 2/3 голосів від числа членів Правління. Почесні члени Товариства входять до складу Правління. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.

3.3. Дійсними членами Товариства можуть бути співробітники інститутів і лабораторій, вузів, підприємств, навчальних закладів, студенти вузів та інші особи, що працюють в галузі радіаційної біології й суміжних наук, або сприяють роботі Товариства, пропаганді й популяризації радіобіологічних та радіоекологічних знань. Обрання дійсними членами Товариства провадиться на загальних зборах відділень Товариства або на засіданні Правління. Прийом провадиться в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви. Дійсним членам Товариства видається посвідчення зразка, установленого Правлінням Товариства.

3.4. Колективними членами Товариства можуть бути наукові товариства, трудові колективи підприємств, науково-дослідних інститутів, вузів або окремих лабораторій, кафедр та інших підрозділів тих організацій, підприємств і установ, котрі сприяють діяльності Товариства і сплачують членські внески за узгодженням із Правлінням Товариства. Прийом колективів у члени Товариства провадиться Правлінням Товариства.

3.5. Дійсні члени Товариства сплачують вступний і щорічні членські внески. Розміри індивідуальних вступних і щорічних внесків установлюються: для студентів, аспірантів і пенсіонерів - безплатно, для членів, що одержують заробітну плату до 300 грн. - 1 грн., для членів, що одержують заробітну плату 300 грн. і вище - 3 грн. Розміри членських внесків колективних членів установлюються Правлінням Товариства в кожному окремому випадку з урахуванням фінансових можливостей організації, підприємства.

3.6. Член Товариства має право:

Студенти, стажисти й аспіранти можуть одержувати спеціальну стипендію і гранти Товариства. Колективний член Товариства, крім того, має право одержувати цільову допомогу від Товариства на проведення робіт і заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів і впровадження перспективних науково-технічних розробок.

3.8. Члени Товариства зобов'язані:

Колективний член Товариства, крім цього, надає, за домовленістю, свою матеріально-технічну базу для проведення заходів Товариства.

3.9. Члени Товариства можуть вийти зі складу Товариства за власним бажанням шляхом подачі відповідної заяви до керівних органів Товариства або відділення Товариства. Члени Товариства у випадку несплати членських внесків без поважних причин протягом двох років можуть бути виключені зі складу Товариства постановою загальних зборів відділення Товариства більшістю голосів присутніх на зборах. Рішення про виключення може бути оскаржене в Правлінні Товариства або на з'їзді Товариства. Рішення з'їзду є остаточним.

4. Керівні органи Товариства

4.1. Вищим керівним органом Товариства є з'їзд Товариства.

З'їзд Товариства:

Члени Товариства можуть бути обрані до керівних органів Товариства поспіль не більше, ніж на два терміни.

4.2. Чергові з'їзди Товариства скликаються Правлінням Товариства один раз на рік. Дата скликання з'їзду, місце проведення, норми представництва, порядок обрання делегатів і програма з'їзду встановлюються Правлінням Товариства. Члени Правління і Наглядової ради, а також почесні члени Товариства мають право бути делегатами на з'їздах Товариства понад установлені норми представництва без процедури виборів. Рішення на з’їзді Товариства приймаються простою більшістю голосів.

4.3. У період між з'їздами діяльністю Товариства керує Правління Товариства, засідання якого відбуваються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Правління Товариства вважаються правомірними при наявності не менше половини його членів.

4.4. Правління Товариства складається з Президента, двох віце-президентів, вченого секретаря, референта і бухгалтера.

Правління:

4.5. Для оперативної роботи при Правлінні Товариства створюється апарат співробітників. Роботою апарату керує президент Товариства.

4.6. Бухгалтер (скарбник) Товариства здійснює контроль усіх фінансових справ Товариства, має право підпису усіх фінансових документів Товариства, відповідає за щорічний бюджетний звіт Товариства.

4.7. Президент здійснює загальне керівництво Товариством.

4.8. Члени Товариства, обрані до керівних органів, працюють безоплатно, на громадських засадах. При наявності можливостей Президент має право призначати зарплатню або інші форми матеріального заохочення працівникам апарату.

5. Відділення Товариства

5.1. Відділення Товариства в Автономній республіці Крим, областях і містах України створюються за узгодженням із Правлінням Товариства.

5.2. Відділення Товариства організуються при наявності не менше десятьох членів Товариства, що мешкають на даній території (республіки, області, міста). Відділення може приймати до складу своїх членів осіб, що проживають на інших територіях, у випадку неможливості створення на цих територіях самостійних відділень.

5.3. Відділення Товариства діють на підставі дійсного Статуту. При необхідності свою діяльність відділення Товариства координують з Національною Академією наук України, і з іншими організаціями. Примітка: Відділення Товариства в Автономній республіці Крим може мати статус республіканського товариства.

5.4. Вищим органом відділення Товариства є загальні збори, котрі:

5.5. Загальні збори відділення скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше половини членів відділення Товариства. Рішення загальних зборів відділення приймаються простою більшістю голосів.

5.6. У період між загальними збори діяльністю відділення керує Бюро відділення. Чисельний склад Бюро визначається загальними зборами відділення. Бюро збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на шість місяців. Засідання Бюро вважаються правомірними при наявності не менше половини його членів.

5.7. Бюро відділення:

5.8. Для ведення поточної роботи Бюро відділення обирає голову, заступника голови, відповідального секретаря і скарбника (бухгалтера).

6. Контролюючі органи Товариства

6.1. Контролюючими органами Товариства є Наглядова рада в складі 3 чоловік, що обирається з'їздом Товариства терміном до наступного з’їзду, і ревізори відділень, що обираються загальними зборами відділень. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління Товариства. Члени Наглядової ради і ревізори беруть участь у засіданнях керівних органів Товариства з правом дорадчого голосу. Вибори членів Наглядової ради і ревізорів провадяться таємним голосуванням. Обраними вважаються особи, що одержали більше половини голосів делегатів з'їзду (членів відділення), що приймають участь у голосуванні.

6.2. Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керується законами України, Статутом Товариства, іншими нормативними актами по контролю за діяльністю добровільних громадських організацій країни.

6.3. Засідання Наглядової ради відбуваються в міру необхідності. Наглядова рада Товариства і ревізори відділень роблять не рідше одного разу на рік документальні ревізії і перевірки своїх підрозділів із питань:

7. Права Товариства як юридичної особи і його бюджет

7.1. Товариство є юридичною особою, має валютні й гривневі розрахункові рахунки в банках України, штамп і печатку встановлених зразків із найменуванням Товариства, бланки; а відділення Товариства мають кутовий штамп, печатку і бланки.

7.2. Відповідно до чинного законодавства Товариство може від свого імені одержувати майнові права і нести обов'язки, відкривати поточні валютні й гривневі рахунки в кредитних закладах, бути позивачем і відповідачем у суді й арбітражі, видавати друковану продукцію Товариства.

7.3. Кошти Товариства і відділень Товариства складаються з членських внесків, прибутків від видавничої діяльності, лекцій, виставок, курсів, надходжень, субсидій і дотацій від організацій на проведення заходів, передбачених дійсним Статутом, інших джерел і прибутків, що одержуються внаслідок діяльності Товариства.

7.4. Договори, зобов'язання, доручення і фінансові документи підписуються президентом, за його відсутності - віцепрезидентом. Фінансові документи, крім того, підписуються відповідно бухгалтером Товариства;

7.5. Правління Товариства:

8. Ліквідація і реорганізація Товариства

8.1. Ліквідація Товариства або його реорганізація може здійснюватись за постановою з'їзду Товариства, прийнятою таємним або відкритим голосуванням за рішенням не менше 2/3 делегатів з'їзду.

8.2. При ліквідації Товариства або його відділень наявне майно і кошти після погашення всіх боргів передаються правонаступній організації.